Ogólna klauzula informacyjna

Przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z portalu cardiomatics.com:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest CARDIOMATICS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Wojciecha Weissa 7 lok. C1, 31-339 Kraków), KRS: 0000560887, NIP: 6772389521, REGON: 361659943 („CARDIOMATICS”).

II. Dane kontaktowe administratora danych oraz Inspektora Ochrony Danych

Z CARDIOMATICS można się kontaktować:

 1. telefonicznie: +48 790 261 534;
 2. na adres e-mail: dpo@cardiomatics.com;
 3. pisemnie, na adres CARDIOMATICS sp. z o.o., ul. Wojciecha Weissa 7 lok. C1, 31-339 Kraków.

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

W zależności od sytuacji CARDIOMATICS może przetwarzać Twoje dane osobowe w
następujących celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy w związku z korzystaniem z usług CARDIOMATICS – ponieważ przetwarzanie Twoich danych osobowych jest do tego niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, np. umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę – ponieważ przetwarzanie Twoich danych osobowych jest do tego niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu marketingu (w tym marketingu bezpośredniego) produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość reklamy i promocji własnych produktów lub usług, lub na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest w razie potrzeby możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów wynikających z właściwych przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. w celu kontaktu z CARDIOMATICS – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość skontaktowania się z Tobą w celu odpowiedzi na zadane pytania lub przekazania oczekiwanych przez Ciebie informacji, lub na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
 2. podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi CARDIOMATICS współpracuje;
 3. podmiotom świadczącym na rzecz CARDIOMATICS usługi takie jak usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, analityczne, prawne lub windykacyjne;
 4. spółkom powiązanym z CARDIOMATICS.

W każdym wypadku będzie się to odbywać w realizacji ww. celów i w ramach właściwych podstaw prawnych przetwarzania danych, a także na mocy stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo obowiązujących przepisów.

V. Okres przechowywania danych

CARDIOMATICS będzie Twoje dane przetwarzać w poszczególnych celach w następujących okresach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy w związku z korzystaniem z usług CARDIOMATICS – do momentu zakończenia zawartej z Tobą umowy, następnie ewentualnie do przedawnienia roszczeń mogących z niej wyniknąć;
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy np. umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę – do momentu zakończenia zawartej z Tobą umowy, następnie ewentualnie do przedawnienia roszczeń mogących z niej wyniknąć;
 3. w celu marketingu (w tym marketingu bezpośredniego) produktów lub usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej z Tobą umowy albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub wycofania zgody;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 5. w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 6. w celu kontaktu z CARDIOMATICS – do momentu zakończenia spraw, z którymi związany jest kontakt lub do momentu wycofania zgody.

VI. Twoje prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do ich przetwarzania można żądać ich usunięcia);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie albo jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody, można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu wykonania swoich praw możesz skierować żądanie pod adres email:
dpo@cardiomatics.com, na adres korespondencyjny CARDIOMATICS lub udać się do siedziby CARDIOMATICS. Przed realizacją Twoich uprawnień, CARDIOMATICS będzie potrzebna weryfikacja Twojej tożsamości.

VII. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, którą udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość na adres e-mail: dpo@cardiomatics.com lub list na adres korespondencyjny CARDIOMATICS lub telefonicznie albo dzwoniąc na numer: +48 790 261 534. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

VIII. Prawo do sprzeciwu

Możesz, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, przetwarzanych przez CARDIOMATICS w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając wiadomość na adres e-mail dpo@cardiomatics.com lub list na adres korespondencyjny CARDIOMATICS albo dzwoniąc na numer: +48 790 261 534.

IX. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Cardiomatics będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy – do państwa trzeciego, do którego przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak odpowiednie decyzje Komisji Europejskiej, standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych w Stanach Zjednoczonych jest, w szczególności HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA.
 3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych przekazanych do państw trzecich.

X. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich nie podania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji odpowiednich celów wskazanych w pkt. III.

Od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usług, o ile przetwarzanie tych danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania umowy.