Ogólna klauzula informacyjna

Niniejszym przedstawiamy informację o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z portalu cardiomatics.com:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest CARDIOMATICS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Wojciecha Weissa 7 lok. C1, 31-339 Kraków), KRS: 0000560887, NIP: 6772389521, REGON: 361659943 („CARDIOMATICS”).

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych

Z CARDIOMATICS można kontaktować się:

 1. telefon: +48 536 917 640;
 2. e-mail:sado@cardiomatics.com;
 3. pisemnie, pod adresem CARDIOMATICS sp. z o.o., ul. Wojciecha Weissa 7 lok. C1, 31-339 Kraków.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

W zależności od sytuacji CARDIOMATICS może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy w związku z korzystaniem z usług CARDIOMATICS – ponieważ przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, m.in. umowa cywilnoprawna, umowa o pracę – ponieważ przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu marketingu bezpośredniego (w tym marketingu bezpośredniego) produktów lub usług, ponieważ przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. możliwości reklamy i promocji własnych produktów lub usług albo na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w razie potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami roszczenia;
 5. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. w celu kontaktu z CARDIOMATICS – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. możliwości skontaktowania się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie lub udzielenia informacji, których oczekujesz lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
 2. podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi CARDIOMATICS współpracuje;
 3. podmiotom świadczącym na rzecz CARDIOMATICS usługi, takie jak usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, analityczne, prawne lub windykacyjne;
 4. firmy zrzeszone w CARDIOMATICS.

W każdym przypadku odbywa się to w ramach realizacji ww. celów oraz w ramach właściwych podstaw prawnych przetwarzania danych, a także na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych lub obowiązujących przepisów.

5. Okres przechowywania danych

CARDIOMATICS będzie przetwarzać Twoje dane w określonych celach przez następujące okresy:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy w związku z korzystaniem z usług CARDIOMATICS – do czasu zakończenia obowiązywania zawartej z Państwem umowy, potem ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń mogących z niej wyniknąć;
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, m.in. umowa cywilnoprawna, umowa o pracę – do czasu zakończenia obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a następnie ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń mogących z niej wynikać;
 3. w celu marketingu (w tym marketingu bezpośredniego) produktów lub usług – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia Pani/Pana umowy albo do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub cofnięcia zgody;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń;
 5. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia prawnych obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 6. w celu kontaktu z CARDIOMATICS – do czasu zakończenia spraw, których dotyczy kontakt lub do czasu wycofania zgody.

6. Twoje prawa

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do przetwarzania danych osobowych można żądać ich usunięcia);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, aby przetwarzanie danych osobowych było ograniczone tylko do przechowywania lub wykonywania uzgodnionych operacji, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie albo ich usunięcie jest niemożliwe z uwagi na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
 5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych przekazanych na podstawie zgody lub przenoszenia tych danych bezpośrednio do innego podmiotu);
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu realizacji swoich praw możesz wysłać żądanie na adres e-mail: support@cardiomatics.com, na adres korespondencyjny CARDIOMATICS lub odwiedzić siedzibę CARDIOMATICS. Przed skorzystaniem z Twoich praw CARDIOMATICS będzie musiał zweryfikować Twoją tożsamość.

 • Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: support@cardiomatics.com lub listownie na adres korespondencyjny CARDIOMATICS lub telefonicznie pod numerem: +48 570 055 785. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Prawo do sprzeciwu

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które CARDIOMATICS przetwarza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: e-mail: support@cardiomatics.com lub listownie na adres korespondencyjny CARDIOMATICS, lub telefonicznie: +48 570 055 785.

7. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Cardiomatics będzie przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy – do państwa trzeciego, do którego przekazanie danych osobowych nastąpi w oparciu o odpowiednie mechanizmy prawne, takie jak stosowne decyzje Komisji Europejskiej, standardowe klauzule umowne lub inne podobne przepisy prawne instrumenty przewidziane w RODO.
 2. Odbiorcą Twoich danych w Stanach Zjednoczonych jest w szczególności HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA.
 3. W każdej chwili masz prawo otrzymać kopię przekazanych danych osobowych
  do krajów trzecich.

8. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji odpowiednich celów wskazanych w punkcie III.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest warunkiem wykonania umowy, w tym świadczenia usług, o ile przetwarzanie tych danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania umowy.